O sympozjum

Terminarz / Program Ramowy

Terminarz
 • 15.03.2016 Nadsyłanie zgłoszeń i streszczeń artykułów

 • 30.03.2016 Informacja o akceptacji streszczenia

 • 15.06.2016 Nadsyłanie pełnych tekstów artykułów do recenzji

 • 04.07.2016 Informacja o przyjęciu artykułu do druku

 • 15.07.2016 Wniesienie opłaty za udział w Sympozjum

 • 15.07.2016 Nadsyłanie poprawionych artykułów do druku

Dzień 1 29.09.2016
 • 10:30 - 11:45 - Rejestracja Uczestnikow

  którzy zgłosili dwudniowy udział w sympozjum

 • 11:45 - 12:15 - Otwarcie sympozjum

 • 12:15 - 13:45 - Obrady

 • 13:45 - 14:30 - Obiad

 • 14:30 - 15:45 - Obrady

 • 15:45 - 16:00 - Przerwa kawowa

 • 16:00 - 17:15 - Obrady

 • 19:00 - Uroczysta Kolacja

Dzień 2 30.09.2016
 • 08:30 - 09:00 - Rejestracja uczestników

  którzy zgłosili jednodniowy udział w sympozjum

 • 09:00 - 10:15 - Obrady

 • 10:15 - 10:30 - Przerwa kawowa

 • 10:30 - 12:00: - Obrady

 • 12:00 - 12:15 - Przerwa kawowa

 • 12:15 - 13:15 - Obrady

 • 13:15 - 13:30 - Podsumowanie Sympozjum

 • 13:30 - Obiad

Program Szczegółowy

Dzień 1 SESJA E1 (Sala A)

Rozwój społeczno-gospodarczy w ujęciu krajowym, regionalnym i sektorowymi

 • 12:15 - 12:30 Prekaryjne zatrudnienie młodych ludzi. Społeczno ekonomiczne konsekwencje zjawiska (Danuta WITCZAK-ROSZKOWSKA)
 • 12:30 - 12:45 Fundusze emerytalne a rozwój rynku kapitałowego (Tomasz BANASIK, Katarzyna BRZOZOWSKA-RUP)
 • 12:45 - 13:00 Sektor szkolnictwa wyższego w Polsce a rozwój społeczno-gospodarczy kraju (Daria MOSKWA-BĘCZKOWSKA)
 • 13:00 - 13:15 Determinanty modelowania sektora rolnego Ukrainy (Vasyl LYPCHUK)
 • 13:15 - 13:30 Rozwój infrastruktury technicznej w polskich regionach (Dorota MIŁEK)
 • 13:30 - 13:45 Finansowanie rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego ze środków Unii Europejskiej (Paulina NOWAK)
Dzień 1 SESJA T1 (Sala B)

Zarządzanie Produkcją

 • 12:15 - 12:30 Wdrożenie KAIZEN na przykładzie montażu kosiarek dyskowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym SaMASZ Sp. z o.o. (Jerzy JAROSZEWICZ, Damian KUŁAK)
 • 12:30 - 12:45 Wymagania stawiane obrabiarkom i urządzeniom technologicznym pracującym w zautomatyzowanych systemach wytwarzania (Jerzy STAMIROWSKI)
 • 12:45 - 13:00 Wielomateriałowe elementy wytwarzane w technice 3D (Bożena KACZMARSKA, Dagmara MICHTA, Artur SZMIDT)
 • 13:00 - 13:15 The possibility of FMEA methods implementation in machine performance maintenance as shown in the case of heat and power plant (Łukasz DRAGUN, Artur SZMIDT)
 • 13:15 - 13:30 Zastosowanie efektów analizy FMEA do poprawy jakości procesów produkcyjnych na przykładzie procesu matowania szkła (Łukasz DRAGUN)
 • 13:30 - 13:45 Koncepcje Deminga w doskonaleniu jakości procesów (Zdzisław PIASTA)
Dzień 1 SESJA E2 (Sala A)

Rozwój społeczno-gospodarczy w ujęciu krajowym, regionalnym i sektorowym oraz zarządzanie i marketing w procesach wzrostu i rozwoju

 • 14:30 - 14:45 Analiza porównawcza rozwoju gmin na przykładzie regionu świętokrzyskiego (Artur MACIĄG, Monika SERWIN)
 • 14:45 - 15:00 Analiza bezrobocia w powiecie starachowickim w latach 2012-2014 (Milena JASZTAL)
 • 15:00 - 15:15 Analiza dochodów jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Starachowice w latach 2013-2015 (Milena JASZTAL)
 • 15:15 - 15:30 Zarządzanie instytucją kultury – aspekt rynkowy (Krzysztof KUŹNIAK)
 • 15:30 - 15:45 Wykorzystanie metody kluczowych czynników sukcesu (KCS) w ocenie potencjału wewnętrznego Odlewni Polskich S.A. w Starachowicach (Anna WALCZYK, Wiktor WALCZYK)
Dzień 1 SESJA T2 (Sala B)

Zarządzanie produkcją oraz badania i rozwój
 

 • 14:30 - 14:45 Odkrywanie wiedzy z danych na przykładzie analizy badań ankietowych młodzieży (Dorota BOCHNACKA, Zdzisław PIASTA)
 • 14:45 - 15:00 Rola platformy MOODLE w innowacyjnym nauczaniu matematyki na studiach technicznych (Sylwia HOŻEJOWSKA, Jadwiga DUDKIEWICZ)
 • 15:00 - 15:15 Zastosowanie obliczeń symbolicznych i wyrażeń regularnych w geometrycznie nieliniowej analizie mes konstrukcji cienkościennych (Sławomir KOCZUBIEJ)
 • 15:15 - 15:30 The solution of Poisson equation with discontinuous coefficients using XFEM (Paweł STĄPÓR)
Dzień 1 SESJA E3 (Sala A)

Zarządzanie i marketing w procesach wzrostu i rozwoju

 • 16:00 - 16:15 Rozwój rynku oraz cena jako element konkurencyjności produkcji mięsnej w Polsce (Lyubov ANDRUSHKO)
 • 16:15 - 16:30 Portal korporacyjny jako narzędzie komunikacji wewnętrznej w jednostkach administracji publicznej. Przykład Urzędu Statystycznego w Kielcach (Agnieszka PIOTROWSKA-PIĄTEK)
 • 16:30 - 16:45 Odpowiedzialny marketing jako element zaangażowania przedsiębiorstw w koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu (Katarzyna KILIAŃSKA)
 • 16:45 - 17:00 Media społecznościowe a komunikacja marketingowa przedsiębiorstw (Katarzyna KILIAŃSKA)
 • 17:00 - 17:15 Bariery rozwoju działań innowacyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach powiatu rzeszowskiego (na przykładzie branży rolno-spożywczej) (Anna ZYCH)
Dzień 1 SESJA T3 (Sala B)

Badania i rozwój

 • 16:00 - 16:15 Metoda Trefftza w wybranych zagadnieniach odwrotnych mechaniki (Sylwia HOŻEJOWSKA, Leszek HOŻEJOWSKI, Beata MACIEJEWSKA)
 • 16:15 - 16:30 Rozwiązanie problemu brzegowego z nieciągłymi współczynnikami metodą R-funkcji (Marcin DETKA)
 • 16:30 - 16:45 Analiza wpływu temperatury na zmianę własności reologicznych koloidów wybranych metali szlachetnych i krzemu (Beata JAWORSKA)
 • 16:45 - 17:00 Badania eksperymentalne strat tarcia w turbulentnym przepływie wody przez sito szczelinowe (Artur BARTOSIK, Tomasz WOJTYNIAK, Jerzy PRZYDATEK, Marcin SPYRA)
 • 17:00 - 17:15 Promieniotwórczość naturalna materiałów budowlanych regionu świętokrzyskiego (Wojciech WOLAK)
Dzień 2 SESJA E4 (Sala A)

Unia europejska wobec współczesnych uwarunkowań i wyzwań rozwojowych

 • 09:00 - 09:15 Kryzys demograficzny w Unii Europejskiej (Marek SOBOLEWSKI)
 • 09:15 - 09:30 Dylematy polityki gospodarczej w Unii Europejskiej (Jan L. BEDNARCZYK)
 • 09:30 - 09:45 Ocena wykorzystania przez polską gospodarkę funduszy Unii Europejskiej (Damian BĄBEL)
 • 09:45 - 10:00 eprecjacja projektu Unia Europejska – założenia versus efekty (permanentny stan nierównowagi rozwojowej w XXI wieku) (Dorota JEGOROW)
 • 10:00 - 10:15 Tendencje separatystyczne w Europie (Joanna A. RADOWICZ)
Dzień 2 SESJA E5 (Sala A)

Instrumenty i narzędzia wsparcia procesów decyzyjnych

 • 10:30 - 10:45 Nieliniowe modele dynamiki rynku z pamięcią i zmiennymi parametrami (Andrzej OKNIŃSKI)
 • 10:45 - 11:00 Wpływ decyzji podejmowanych podczas budowy portfela inwestycyjnego na jego efektywność-teoria Markowitza (Dorota BOCHNACKA)
 • 11:00 - 11:15 Niepewność pomiarów hałasu drogowego na przykładzie wybranych stacji monitoringu w mieście Kielce (Leszek RADZISZEWSKI)
 • 11:15 - 11:30 Analiza kosztów i korzyści w ocenie efektywności inwestycji infrastrukturalnych w transporcie współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020 (Marianna KOTOWSKA-JELONEK)
 • 11:30 - 11:45 Statystyczne porównanie dwóch zbiorów danych w badaniach ankietowych ze względu na wiele cech (Beniamin GOŁDA, Kacper KUTA, Andrzej LENARCIK)
 • 11:45 - 12:00 Wpływ technologii 3D-druku na przestrzenną organizację gospodarki (Jerzy STADNICKI)
Dzień 2 SESJA T4 (Sala B)

Transport i logistyka

 • 10:30 - 10:45 Truck transportation profiles of a distribution centre (Marzena NOWAKOWSKA)
 • 10:45 - 11:00 On possibilities of usage of alternative drive systems in the public transport vehicles (Marek PAWEŁCZYK)
 • 11:00 - 11:15 Informatyczne wspomaganie zarządzania firmą handlową z uwzględnieniem prognozowania sprzedaży (Michał PAJĘCKI)
 • 11:15 - 11:30 Prognozowanie wielkości zamówień przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metody wskaźnikowej (Aldona MIGAŁA-WARCHOŁ)
 • 11:30 - 11:45 Analiza kosztów materiałów stosowanych w produkcji narzędzi metaliczno-diamentowych (Joanna BOROWIECKA-JAMROZEK, Bartłomiej SZYMCZYK, Jan LACHOWSKI)
 • 11:45 - 12:00 Aspekty zarządzania ryzykiem informatycznym w praktyce administrowania sieciami komputerowymi (Damian KRZESIMOWSKI)
Dzień 2 SESJA E6 (Sala A)

Innowacyjność i konkurencyjność jako determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego

 • 12:15 - 12:30 Współczesna polityka innowacyjna - istota, cele i instrumenty (Karolina KUJAWSKA)
 • 12:30 - 12:45 Źródła finansowania działalności innowacyjnej (Monika ŚLIWKA)
 • 12:45 - 13:00 Miasto jako produkt przestrzenny i społeczny. Znaczenie marketingu terytorialnego w tworzeniu przewagi rynkowej. (Adam Sebastian GÓRSKI)
 • 13:00 - 13:15 Kryzys finansowy w Unii Europejskiej. Studium przypadku strefy euro na podstawie wybranych państw członkowskich (Monika TURKOWSKA)
Dzień 2 SESJA T5 (Sala B)

Technika a środowisko
 

 • 12:15 - 12:30 Innowacje w przedsiębiorstwie branży produkcji energii ze źródeł odnawialnych (Waldemar BOJAR, Damian POLKOWSKI, Wojciech ŻARSKI)
 • 12:45 - 13:00 Badania trwałości ziaren ściernych w obróbce wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną (Daniel KRAJCARZ, Sławomir SPADŁO)
 • 13:00 - 13:15 Automatyzacja procesów polerowania przedmiotów o złożonych kształtach (Damian BAŃKOWSKI, Sławomir SPADŁO)

Zakres Tematyczny

 Ekonomia
 • procesy transformacji i integracji gospodarczej w Europie i na świecie;
 • Unia Europejska wobec współczesnych wyzwań i uwarunkowań rozwojowych;
 • doświadczenia i rezultaty transformacji polskiej gospodarki;
 • infrastruktura a rozwój społeczno-gospodarczy;
 • kapitał ludzki i społeczny w procesach wzrostu i rozwoju gospodarczego;
 • regionalne i przestrzenne aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego;
 • finansowe mechanizmy i instrumenty w procesach wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego;
 • makro- i mikroekonomiczne aspekty oceny efektywności procesów wzrostu i rozwoju gospodarczego;
 • metody i narzędzia analizy procesów wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego.
 Technika
 • rola inżynierii produkcji w rozwoju gospodarczym;
 • organizacja i zarządzanie produkcją;
 • efektywność, produktywność i organizacja przedsiębiorstw;
 • zarządzanie innowacjami, jakością, wiedzą produkcyjną, projektami produkcyjnymi;
 • optymalizacja łańcuchów dostaw;
 • kształtowanie środowiska pracy, bezpieczeństwo pracy;
 • prognozowanie, systemy wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie;
 • technologie a rozwój gospodarczy;
 • maszyny i urządzenie w procesach produkcyjnych;
 • modelowanie matematyczne w inżynierii produkcji;
 • technika a środowisko naturalne.
 Zarządzanie
 • zarządzanie w warunkach zrównoważonego rozwoju;
 • zarządzanie w przedsiębiorstwach i w sektorze publicznym;
 • zarządzanie w warunkach metropolizacji przestrzeni i nowych form przestrzennej organizacji działalności gospodarczej – klastry;
 • innowacyjne metody zarządzania;
 • technologie informatyczne w zarządzaniu;
 • marketing w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i terytorialnymi.

Komitet Organizacyjny

 • dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk - Przewodniczący
 • dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk - Wiceprzewodniczący
 • dr hab. Wacław Gierulski, prof. PŚk - Wiceprzewodniczący
 • dr Małgorzata Sztorc - Sekretarz
 • dr hab. Artur Maciąg, prof. PŚk
 • mgr Ilona Dziedzic-Jagocka
 • mgr inż Michał Major
 • mgr inż. Bożena Skarżyńska
 • mgr Agnieszka Szczepaniak

Komitet Naukowy

 • dr hab. Artur Maciąg, prof. PŚk - Przewodniczący
 • dr hab. Wacław Gierulski, prof. PŚk - Wiceprzewodniczący
 • dr hab. Janusz Kot, prof PŚk - Wiceprzewodniczący
 • dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek, prof. PŚk - Wiceprzewodnicząca
 • prof. dr hab. Krzysztof Grysa - Politechnika Świętokrzyska
 • prof. dr hab. Liubov Kovalska - Narodowy Uniwersytet Techniczny w Łucku
 • prof. dr hab. Vasyl Lipczuk - Politechnika Świętokrzyska
 • prof. dr hab. Andrzej Okniński - Politechnika Świętokrzyska
 • prof. dr hab. Aleksander Oksanycz - Politechnika Świętokrzyska
 • prof. dr hab. Arkadiusz Płoski - Politechnika Świętokrzyska
 • prof. dr hab. Nataliia Riznyk - Narodowy Uniwersytet Techniczny w Łucku
 • prof. dr hab. Jerzy Stadnicki - Politechnika Świętokrzyska
 • prof. dr hab. Iryna Vakhovych - Narodowy Uniwersytet Techniczny w Łucku
 • prof. Leszek Woźniak - Politechnika Rzeszowska
 • prof. dr hab. inż. Józef Zajac - Politechnika Świętokrzyska
 • dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk
 • dr hab. Jan Bednarczyk, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk
 • dr hab. Ewa Grzegorzewska-Ramocka, prof. PŚk
 • dr hab. Sylwia Hożejowska - Politechnika Świętokrzyska
 • dr hab. inż. Bożena Kaczmarska - Politechnika Świętokrzyska
 • dr hab. Stanisław Meducki, prof. PŚk
 • dr hab. Marzena Nowakowska - Politechnika Świętokrzyska
 • dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. PŚk
 • doc. PhD Iveta Simberova - Brno University of Technology
 • doc. Ing. PhD Stanislav Skapa - Brno University of Technology
 • dr hab. inż. Janusz Tuśnio - Politechnika Świętokrzyska